1 Yleistä

Tämä asiakirja sisältää Puhveli Solutionsin (jäljempänä ”Palvelun tarjoaja”) Puhveli-verkkopalvelua (jäljempänä ”Palvelu”) koskevat käyttöehdot. Nämä käyttöehdot astuvat voimaan 01.09.2020 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Käyttöehdot sitovat Palvelun tilannutta yksityishenkilöä, yritystä, yhdistystä, kuntaa, valtiota tai muuta yhteisöä (jäljempänä ”Käyttäjä”) siitä hetkestä, jona hän on vastaanottanut käyttäjätunnus ja salasana -yhdistelmän (jäljempänä ”Tunnus”).

Käyttäjä on hyväksynyt nämä käyttöehdot ja sitoutunut noudattamaan näitä tilatessaan Tunnuksen verkkosivuilla tai suullisesti joko puhelinkeskustelussa tai tapaamisessa.

2 Palvelu

Palvelu on työkalu B2B-kauppaa tekeville yrityksille kohdetoimialan yritysten kontaktointia varten. Palvelu sisältää asiakkaan määrittelemien kohdetoimialojen yritysten kontaktitietoja erikseen määriteltävältä ajanjaksolta sekä kaikkien näille toimialoille perustettavien uusien yritysten palvelusta saatavilla olevat kontaktitiedot. Kontaktitietoja ovat yrityksen posti- ja käyntiosoite, puhelinnumero, nimi, y-tunnus, päätoimiala ja kotisivun osoite. Palveluun sisältyy omien kontaktilistojen tuontimahdollisuus sekä myyntitapahtuman seuranta.

3 Käyttöoikeus

Palvelun käyttöoikeus on ainoastaan Palvelun tilanneella Käyttäjällä. Palvelun käyttöoikeutta ei ole oikeutta siirtää. Palvelun käyttäjä vastaa kaikesta Tunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, ja siitä että Palvelun käyttö kaikilta osin noudattaa näitä käyttöehtoja. Palvelun käyttäjä on velvollinen pitämään salassa saamansa Tunnuksen.

4 Immateriaalioikeudet ja lisenssi

Yksinomainen tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Palvelun sisältöön, aineistoon ja materiaaliin on Palvelun tarjoajalla. Palvelun tilanneella yrityksellä on tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kaikkeen sellaiseen Palveluun tallennettuun materiaaliin tai aineistoon, jonka on itse tuottanut. Palvelun tilanneella yrityksellä on oikeus käyttää ja hyödyntää Palvelua vain omassa liiketoiminnassaan. Palvelun tilannut yritys ei saa hyödyntää Palvelusta poimittuja tietoja kaupallisesti myymällä tai luovuttamalla niitä kolmansille tahoille.


5 Käyttäjän velvollisuudet ja vastuut

Palvelun tilannut yritys vastaa kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä kustannuksista, kuten esimerkiksi tietoliikenneyhteyksistä ja tietoliikennemaksuista.

Mikäli Palvelun käyttäjä rikkoo Palvelun käyttöehtoja, on Palvelun tarjoajalla oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen sekä oikeus välittömästi mitätöidä Tunnustieto. Palvelun väärinkäyttö aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden Palvelun käyttäjälle, jonka on korvattava Palvelun tarjoajalle aiheutettu vahinko täysimääräisesti.


6 Palvelun tarjoajan velvollisuudet ja vastuut

Käyttäjä hyödyntää ja käyttää Palvelua omalla vastuullaan. Missään olosuhteissa Palvelun tarjoajan korvausvastuu ei ylitä Käyttäjän maksamia Palvelun käyttömaksuja.

6.1 Käyttöönotto ja palvelun saatavuus

Palvelun tarjoaja toimittaa tilaajalle Puhveli-järjestelmän pilvipalveluna. Palvelun tarjoaja toimittaa järjestelmän käyttöön tarvittavat käyttäjätunnukset sähköpostitse.

Palvelu on käytettävissä Palvelun tarjoajan palvelimella. Palvelun tarjoaja pyrkii toimimaan siten, että Palvelu on keskeytyksettä saatavilla, mutta Palvelun tarjoaja varaa oikeuden tilapäisiin katkoihin Palvelun saatavuudessa teknisten syitten takia. Mikäli Palvelu joudutaan keskeyttämään esimerkiksi päivitystöiden vuoksi, pyrkii Palvelun tarjoaja tiedottamaan Käyttäjälle keskeytyksestä etukäteen ja ajoittamaan keskeytyksen sellaiseen ajankohtaan, jolloin keskeytyksestä koituu Käyttäjälle mahdollisimman vähän häiriötä. Palvelun tarjoaja pyrkii korjaamaan mahdolliset tekniset virheet mahdollisimman pian.

6.2 Palvelun tarjoajan tiedot

Palvelun tarjoaja sitoutuu olemaan luovuttamatta Käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille esimerkiksi kaupallisessa tarkoituksessa. Palvelun tarjoaja saa kuitenkin siirtää Palvelun liiketoiminnan kolmannelle osapuolelle, jolloin Palvelun sopimussuhde ja Käyttäjän tiedot siirtyvät kokonaisuudessaan ko. osapuolelle.

Palvelun tarjoaja voi myös hyödyntää Käyttäjän tietoja tilastointia ja Palvelun kehitystyötä varten. Tilastoinnissa tai kehitystyössä hyödynnettäviä tietoja ei voida yksilöidä tiettyyn Käyttäjään tai Käyttäjän Palvelussa ylläpitämiin tietoihin.


7 Hinnoittelu

Palvelusta veloitetaan hinnaston mukaan. Palvelu veloitetaan aina alkavalta kuukaudelta, ellei toisin kirjallisesti sovita.

7.1 Maksuehdot

Maksuehto on 14 päivän netto. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan.

7.1 Erikseen veloitettavat palvelumaksut

Toistuvaismaksuihin sisältymättömät, erikseen veloitettavat palvelut, tarjoaja veloittaa kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti.

8 Sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen

Sopimus on voimassa toistaiseksi kuukauden irtisanomisajalla. Käyttäjä voi kokeilla palvelua maksutta 14 päivää ja tämän 14 päivän aikana peruuttaa tilauksensa, jolloin irtisanomisaikaa ei sovelleta. 14 päivän kokeiluaika lasketaan alkaneeksi siitä hetkestä, kun Palvelun tarjoaja on lähettänyt Käyttäjälle Tunnuksen sähköpostitse tai muulla tavoin. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti lähettämällä irtisanomisilmoitus sähköpostitse tai kirjeitse Palvelun Internet-sivuilla (www.puhveli.co) kulloinkin voimassa oleviin yhteystietoihin.

9 Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelystä on sovittu liitteessä "Henkilötietojen käsittely".

10 Riitojen ratkaisu

Tätä sopimusta koskevat riita-asiat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli neuvottelemella ei saada riitaa ratkaistuksi, se ratkaistaan suomeksi Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

Liite 1: Henkilötietojen käsittely


1 Johdanto

Tämä henkilötietojen käsittelysopimus ("Liite") on erottamaton osa Puhveli Solutionsin ("Palveluntarjoaja") ja asiakkaan ("Asiakas") välillä olevaa sopimusta ja sen mukaisia käyttöehtoja ("Sopimus"). Liitteen tarkoituksena on sopia Asiakkaan henkilötietojen tietosuojasta ja tietoturvasta Palveluntarjoajan palveluissa. Tämä Liite muodostaa osapuolten välille kirjallisen sopimuksen henkilötietojen käsittelystä.

2 Määritelmät

Tässä Liitteessä tarkoitetaan "Rekisterinpitäjällä" sitä, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset eli Asiakasta. "Käsittelijällä" sitä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun Sopimuksen perusteella eli Palveluntarjoajaa. "Henkilötiedoilla" kaikkia henkilöön, jäljempänä "Rekisteröityyn", liittyviä tietoja kuten nimi, puhelinnumero ja osoite.

3 Tietosuoja ja Henkilötietojen Käsittely

3.1 Palveluntarjoajan ja Asiakkaan vastuut

Rekisterinpitäjä on vastuussa siitä, että sillä on tarvittavat oikeudet ja suostumukset Sopimuksen mukaiseen Henkilötietojen Käsittelyyn. Rekisterinpitäjä vastaa tietosuojaselosteen laatimisesta ja saatavilla pidosta.

Rekisterinpitäjällä on oikeus ja velvollisuus määrittää Henkilötietojen Käsittelyn tarkoitus. Palveluntarjoajalla on oikeus Käsitellä Rekisterinpitäjän Henkilötietoja ja muita Rekisterinpitäjän tietoja vain Sopimuksen ja tämän Liitteen mukaisesti ja vain siltä osin ja siten kuin on tarpeellista palveluiden toimittamiseksi.

3.2 Tietojen poisto/palauttaminen

Sopimuksen päätyttyä Palveluntarjoaja poistaa kaikki Rekisterinpitäjän palveluun tallentamat Henkilötiedot, kun sopimuksen mukaiset velvoitteet on suoritettu.

4 Tietoturva

Palveluntarjoaja toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet Rekisterinpitäjän Henkilötietojen suojaamiseksi. Palveluntarjoajan on ilmoitettava Asiakkaalle kaikista Henkilötietoihin kohdistuneista tietoturvaloukkauksista ilman aiheetonta viivytystä loukkauksesta tiedon saatuaan. Asiakkaan pyynnöstä Palveluntarjoajan tulee ilman aiheetonta viivytystä toimittaa Asiakkaalle kaikki asiaankuuluva tietoturvaloukkaukseen liittyvä tieto.

5 Muut ehdot

Palveluntarjoaja tiedottaa Asiakasta kirjallisesti kaikista muutoksista, jotka saattavat vaikuttaa sen kykyyn tai mahdollisuuksiin noudattaa tätä Liitettä. Tämä Liite on voimassa Sopimuksen voimassaolon mukaisesti.